วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ลูกเสือ ท.๒ เข้าค่าย

เมื่อวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ร.ร.เทศบาล ๒(วัดช่องลม)ได้ไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ที่ค่ายริมขอบฟ้า
เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ ได้ไปเรียนรู้หลักสูตร "เสือติดปีก"ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง วชิราวุธวิทยาลัย ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
พอได้ยินถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องคิดถึง พระมหากษัตริย์ ที่พวกเราชาวไทยให้ความเคารพ และจงรักภักดี คิดว่าพวกเด็ก ๆ ลูกเสือ - เนตรนารี (ม.๑-ม.๓ )คงจะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มเติมในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่องของการเสียแผ่นดิน เรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างไรในภาวะวิกฤต ตลอดจนกระทั่งได้เข้าเรียนตามฐานต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีประโยชน์กับลูกเสือ-เนตรนารีเป็นอย่างมาก ครูในบานะของเจ้าของโครงการก็แอบหวังไว้ลึก ๆว่า พวกเราคงจะได้อะไรที่ดี เก็บในส่วนดี ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และสังคมที่เราอาศัยอยู่ ขอให้ทุกคนจงรับสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติ จงเป็นคนดีของสังคม เริ่มจากส่วนเล็ก ๆก่อน ต่อไปประเทศของเราต้องอาศัย พวกเราช่วยกันประคับประคองให้สงบสุข รักใคร่กลมเกลียวกัน เพื่อชาติไทยของเรา